Artikel 1 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten, medewerkers en bedienden van het kantoor MELIOR LAW & MEDIATION (hierna “MELIOR”) ten aanzien van haar cliënten en leveranciers. De advocaten, medewerkers en bedienden verrichten hun diensten in naam en voor rekening van MELIOR, die de enige contractspartij is van de cliënt.  

De contractuele relatie tussen de cliënt en MELIOR, vanaf welk ogenblik de algemene voorwaarden van toepassing zijn, komt tot stand, reeds op het ogenblik dat de  cliënt  slechts  contact  heeft  met  een  of  meer  bepaalde  advocaten  van MELIOR.  Bij totstandkoming  van  de  contractuele  relatie  tussen  MELIOR  en  de  cliënt  erkent de cliënt kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard.  In geval   van   tegenstrijdigheid,   zullen   deze   algemene   voorwaarden   primeren   op   enige andersluidende    algemene    voorwaarden van de cliënt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

 

De cliënt erkent tevens kennis te hebben genomen van het document “Informatieverstrekking overeenkomstig het Wetboek  Economisch  Recht”.  Dit document is beschikbaar in het Nederlands, alsook op de publieke website (www.meliorlaw.be). 

 

Artikel 2 

MELIOR LAW & MEDIATION is de commerciële benaming van BV JL Advocaten met als ondernemingsnummer 0893.847.674 en maatschappelijke zetel Eggestraat 30 te 2640 Mortsel.

 

Artikel 3 

Het  precieze  voorwerp  van  de  opdracht  en  dienstverlening  van  MELIOR  wordt  bij aanvang  van  de  werkzaamheden  overeengekomen  en  kan  tijdens  de  behandeling  van  de opdracht worden aangepast en waar nodig uitgebreid. De bepaling ervan is vormvrij en kan met alle middelen van recht bewezen worden. De verbintenissen die het voorwerp uitmaken van de aan MELIOR toegewezen opdracht of dienstverlening maken – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – steeds inspanningsverbintenissen uit.  

 

Artikel 4 

Afhankelijk  van  de  aard  en  de  complexiteit  van  de  zaak,  stelt MELIOR één of meerdere advocaten en/of aangestelden aan voor het uitvoeren van de opdracht. Voor specifieke en/of buitenlandse aangelegenheden is MELIOR bovendien gerechtigd  om  desgevallend  een  beroep te doen  op  de  diensten  van  advocaten  van andere kantoren. 

 

Tevens    behoudt    MELIOR    zich    het    recht    voor    om    beroep    te    doen    op    een gerechtsdeurwaarder of een vertaler indien MELIOR meent dat zulks vereist is voor de door de  cliënt  gevraagde  juridische  dienstverlening. De  erelonen  van  gerechtsdeurwaarders, alsmede  de  door  hen  verschuldigde  rechten  en  gemaakte  kosten,  daaronder  begrepen  de gerechtskosten, worden steeds afzonderlijk en rechtstreeks ten laste gelegd van de cliënt. 

 

Behoudens   uitdrukkelijk   andersluidend   beding   zijn   MELIOR en  haar advocaten en medewerkers nooit aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden, waarop zij voor de cliënt een beroep doet. De cliënt gaat, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend overeengekomen tussen de cliënt en MELIOR, akkoord en geeft volmacht om voor specifieke en/of buitenlandse opdrachten een beroep te doen op andere advocaten voor de uitvoering van de opdracht. De cliënt geeft volmacht aan MELIOR om te dien einde overeenkomsten in diens naam  en  voor diens rekening  aan  te  gaan.  Indien  een  beroep  wordt  gedaan  op  een gerechtsdeurwaarder, een notaris of een andere deskundige, laat de cliënt, tenzij uitdrukkelijk anders  overeengekomen,  de  keuze  daarvan  aan  MELIOR.  De  cliënt  vereffent  steeds  zelf  de ereloonstaten  van  deze  personen.  MELIOR  kan  niet  aansprakelijk  worden  gesteld  voor de betaling van deze kosten.  

 

Artikel 5 

Wanneer MELIOR gehouden is om (krachtens de wet, deontologische regels of anderszins) een voorafgaandelijk of ander cliëntenonderzoek te verrichten, zal de cliënt alle informatie, documenten  en  ondersteunende  bewijsstukken  aanleveren  die  door MELIOR gevraagd worden.  Ingeval  van  niet – medewerking  vanwege  de  cliënt,  houdt MELIOR zich  het  recht  voor om het verstrekken van juridische diensten te beëindigen, ongeacht of er reeds diensten werden  verricht  voorafgaand  aan  de  niet – medewerking  en  onverminderd  de  verplichting  in hoofde van de cliënt tot vergoeding van de reeds verrichte diensten en bijkomende kosten. 

 

Artikel 6 

De erelonen van MELIOR voor het verstrekken van juridische diensten worden berekend op basis van de tijd die aan een bepaald dossier wordt besteed en het uurtarief van de advocaten die  de  betrokken  prestaties  verrichten. Tevens heeft MELIOR  het  recht  voor  om  haar erelonen forfaitair te bepalen in welk geval zulks voorafgaandelijk en schriftelijk aan de cliënt wordt meegedeeld.  

 

Onverminderd de aanrekening van erelonen, worden de administratie- en kantoorkosten, waaronder kosten voor de opening van het dossier of deeldossiers, dactylografiekosten, afdruk- en kopiekosten, verzendingskosten, telefoonkosten, … aangerekend onder de post kantoorkosten, onder de vorm van een forfaitair kostenpercentage van 10% op de aangerekende erelonen.

 

Het verschuldigde bedrag van de factuur wordt opgesplitst in de volgende posten: (1) erelonen, (2) kantoorkosten en (3) andere kosten. Verdere specificatie van de verrichte werkzaamheden en de kosten wordt op het eerste verzoek van de cliënt toegestuurd.

 

De verrichte werkzaamheden worden onder de post erelonen aangerekend. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt, worden zij aangerekend op basis van de gepresteerde tijdseenheden en volgens de basisuurtarieven die door MELIOR gehanteerd worden voor de advocaat/advocaten die de werkzaamheden verricht heeft/hebben. Een tijdseenheid beloopt één zesde van een uur. Iedere aangevatte tijdseenheid kan in rekening gebracht worden als een volledige tijdseenheid. Het tarief per tijdseenheid bedraagt één zesde van het uurtarief. De basisuurtarieven die door MELIOR gehanteerd worden zijn de volgende:

 

  • advocaat-vennoot: 175,- tot 225,- exclusief btw (d.i. 211,75 tot 272,25 inclusief 21% btw)[1];
  • advocaat-medewerker: 135,- tot 175,- exclusief btw (d.i. 163,35 tot 211,75 inclusief 21% btw);
  • advocaat-stagiair: 75,- tot 135,- exclusief btw (d.i. 90,75 tot 163,35 inclusief 21% btw).

 

De kosten die MELIOR heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffies, DPA-deposit, kantoren rechtszekerheid, ondernemingsloketten, het Belgisch Staatsblad, het Rijksregister, het Centraal bestand voor berichten van beslag, het Centraal Register Solvabiliteit, officiële en officieuze handels-, ondernemings-, rechtspersonen- en vennootschappenregisters, andere officiële en officieuze registers en databanken, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, boekhouders, accountants, revisoren, deskundigen en (binnenlandse en buitenlandse al dan niet openbare) instanties evenals de verplaatsingskosten van de advocaten (kilometervergoeding aan € 1 exclusief btw per kilometer en parkeerkosten) worden onder de post andere kosten afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten.

 

De tarieven voor de erelonen en kosten kunnen steeds worden aangepast, zonder voorafgaand bericht.  

 

MELIOR heeft  bovendien het  recht  om  aan  cliënten  een  provisie  te  vragen  met betrekking tot haar erelonen en kosten, zelfs nog voordat enige dienst is verricht.  

 

MELIOR is gerechtigd om een success fee aan te rekenen in het geval een gunstig resultaat bekomen  wordt  en  de  omstandigheden  zulks  verantwoorden. Deze success fee kan, naar keuze van MELIOR en behoudens specifieke afspraken hieromtrent, bestaan in

 

  • het vermenigvuldigen met een coëfficiënt (die minimaal 1,1 en maximaal 2 bedraagt) van de aangerekende of aan te rekenen erelonen voor gepresteerde werkzaamheden; of
  • het, bijkomend, aanrekenen als ereloon van een percentage (dat – tenzij anders overeengekomen werd – maximaal 20 procent bedraagt) van de gerecupereerde of uitgespaarde bedragen of van de inzet van de zaak; of
  • het, bijkomend, aanrekenen van een bedrag dat overeenstemt met het toegekende schadebeding en/of de toegekende rechtsplegingsvergoeding. Onverminderd de aanrekening van erelonen, worden onder de post kantoorkosten de kosten voor de opening van het dossier, dactylografiekosten, afdruk- en kopiekosten, verzendingskosten en diverse kantoorkosten aangerekend. De kantoorkosten worden forfaitair aangerekend op basis van tien procent van de aangerekende erelonen.

 

MELIOR en de cliënt kunnen onderling – bijvoorbeeld voor incassozaken, onbetwiste zaken en eenvoudigere zaken – andere formules voor de berekening van de erelonen en de kantoorkosten overeenkomen. Dergelijke formules kunnen onder meer bestaan in

 

  • de aanrekening van een forfaitair bedrag per zaak of per zaak per aanleg;
  • de aanrekening van enkel het schadebeding en/of de rechtsplegingsvergoeding per zaak (ongeacht of deze bedragen effectief gerecupereerd kunnen worden door de cliënt);
  • de aanrekening van een vast forfaitair bedrag per tijdsperiode (bijvoorbeeld per jaar) dat pro rata periodiek (in principe maandelijks) gefactureerd wordt.

 

Staten  van  erelonen  en  kosten  worden  op  maandbasis  opgesteld  en  zijn betaalbaar  binnen  15  dagen  na  de  uitgiftedatum. 

 

MELIOR mag de periodiciteit van haar facturen aanpassen indien de omvang van de gepresteerde werkzaamheden of de grootte van het aan te rekenen bedrag zulks verantwoorden.

 

Indien MELIOR in een zaak de belangen van meerdere cliënten behartigt, zijn al deze cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de facturen die betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met de aanhorigheden vermeld in §5 en alle invorderingskosten), en dit ongeacht aan welke cliënt MELIOR haar factuur heeft opgemaakt.

 

Ingeval  van  laattijdige  betaling,  zijn  de wettelijke interest en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag verschuldigd  vanaf  de  uitgiftedatum  van  de  staat  van  erelonen  en  kosten  en  dit  zonder voorafgaande ingebrekestelling. Indien de cliënt niet akkoord gaat met een staat van erelonen en kosten dient de cliënt deze binnen de 15 dagen na uitgifte schriftelijk en gemotiveerd te protesteren, bij gebreke waaraan de cliënt geacht wordt met de staat van erelonen en kosten in te stemmen. 

 

Bij niet tijdige betaling heeft MELIOR het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering van haar verdere werkzaamheden op te schorten tot op de datum van algehele betaling  van  alle  verschuldigde  bedragen  dan  wel  om  de  overeenkomst  met onmiddellijke ingang te beëindigen, waarbij MELIOR niet aansprakelijk kan gesteld worden voor de gevolgen van die stopzetting.   

 

Artikel 7 

MELIOR stort alle bedragen die zij voor rekening van de cliënt ontvangt op de derdenrekening van MELIOR binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt. MELIOR behoudt zich het recht voor de bedragen die zij voor rekening van de cliënt ontvangt op haar  derdenrekening  in  te  houden  tot  dekking  van  de  bedragen  die  cliënt  aan  MELIOR verschuldigd, ook al zouden deze bedragen nog niet opeisbaar zijn.  

 

Artikel 8 

De aansprakelijkheid van MELIOR en haar advocaten, zowel contractueel als buitencontractueel, ten aanzien van de cliënt en derden voor elke schade, verlies of kost die rechtstreeks  of  onrechtstreeks  het  gevolg  is  van  de  dienstverlening,  het  handelen  of  het verzuim  door MELIOR en/of  haar  advocaten is in elk geval beperkt  tot  het  bedrag  dat effectief  wordt betaald in het  kader  van  de  beroepsaansprakelijkheidsverzekering  van MELIOR en  haar  advocaten via  de  collectieve  polis afgesloten  door  de  Orde  van  Vlaamse Balies  bij  NV  AMLIN  EUROPE,  met  zetel  te  1210  Brussel,  Koning  Albert  II -laan  9  en  dit  ten belope van 1.250.000,00 EUR per schageval, behoudens in geval van een opzettelijke fout of fraude  vanwege MELIOR en/of  haar  advocaten. Een  kopie  van  de  bepalingen  van  deze beroepsaansprakelijkheidspolis bij NV AMLIN EUROPE wordt kosteloos en op eerste verzoek aan de cliënt verstrekt. 

 

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat voor aspecten van buitenlands recht MELIOR niet kan worden aangesproken. 

 

In elk geval is de aansprakelijkheid van MELIOR voor iedere schade als gevolg van een aan haar toerekenbare tekortkoming waarvoor zij geen verzekeringsdekking zou genieten, beperkt tot het bedrag van 5.000 EUR per schadegeval.  

 

MELIOR en haar advocaten kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de cliënt of door derden.

 

Artikel 9 

MELIOR kan de vertegenwoordiging van haar cliënt beëindigen om elke reden conform de toepasselijke   deontologische   regels   en/of   wanneer   onvoorspelbare   of   onvoorzienbare omstandigheden  zich  voordoen  na  het  opstarten  van  de  vertegenwoordiging  en  die  de dienstverlening    door    MELIOR    moeilijk    of    onmogelijk    maken.    De    cliënt    kan    de vertegenwoordiging door MELIOR op ieder ogenblik schriftelijk beëindigen. De beëindiging van  de  dienstverlening  heeft  echter  geen  invloed  op  de  gehoudenheid  van  de  cliënt  tot vergoeding  van  de  diensten  en  kosten  gepresteerd  voorafgaand  aan  de  beëindiging  en diensten en kosten die betrekking hebben op de overdracht van het dossier. 

 

Artikel 10 

Niettegenstaande  MELIOR  redelijke  inspanningen  levert  om  de door haar of al dan niet valselijk in haar naam verzonden e-mails  en  bijlagen  te vrijwaren   van   virussen   of   andere   defecten   die   computers   of   een   IT-systeem   kunnen affecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan en worden genomen teneinde de computers en het IT-systeem van de cliënt  tegen  dergelijke  virussen  of  defecten  te  beschermen.  MELIOR  aanvaardt  geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van MELIOR. 

 

Artikel 11 

Indien de  cliënt  ontevreden  is  over  de  verrichte  werkzaamheden  van  MELIOR  en/of  haar advocaten, kan de cliënt hieromtrent overleggen met de betrokken advocaat zelf. Indien dit overleg niet tot een  oplossing leidt  voor  de  cliënt,  wordt  op  diens  verzoek  een  andere advocaat  van  MELIOR  aangewezen  om  de  klacht  te  onderzoeken  en  waar  mogelijk  te bemiddelen om tot een oplossing te komen.  

 

Artikel 12 

De  relatie  tussen  MELIOR  en  de  cliënt  wordt  beheerst  door  Belgisch  recht. 

 

Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur minnelijk.

 

De partijen verbinden zich ertoe voor eventuele geschillen in verband met de geldigheid, totstandkoming, uitlegging, uitvoering of verbreking van de overeenkomst eerst een beroep te doen op bemiddeling en pas dan op elke andere vorm van geschillenbeslechting.

 

Zij zullen daartoe een aangetekend schrijven richten aan de wederpartij, met de vraag om tot bemiddeling over te gaan. Partijen zullen dan in onderling overleg en op gemene kosten een bemiddelaar aanduiden die voorkomt op de lijst van de door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaars en een bemiddelingsovereenkomst ondertekenen.

Deze bemiddelaar zal in elke stand van het geschil onafhankelijk en onpartijdig ten aanzien van alle bij het geschil betrokken partijen moeten optreden.

De kost van de bemiddeling zal onder de partijen verdeeld worden bij helften.

 

In geval van mislukking van de bemiddeling, zullen uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd zijn, onverminderd het recht van MELIOR om de vordering in te stellen bij de rechtbanken en hoven van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de cliënt. 

 

Alle advocaten bij MELIOR zijn onderworpen aan (a) de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de nog niet opgeheven reglementen van de vroegere Nationale Orde van Advocaten, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be en (b) aan de reglementen van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Antwerpen.

 

Voor ereloongeschillen bestaat een buitengerechtelijke geschillenregeling de Orde van Advocaten bij de Balie te Antwerpen.

 

Artikel 13 

De cliënt is zich bewust van de verplichtingen die MELIOR heeft overeenkomstig de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de deontologische verplichtingen daaromtrent hetgeen voor   MELIOR   inhoudt   tot   identificatie   van   de   cliënt   en   de   melding   van witwaspraktijken aan de Stafhouder van de balie van Antwerpen. 

 

Artikel 14

In het kader van het verstrekken van haar juridische diensten verwerkt MELIOR persoonsgegevens van de cliënt, waartoe de cliënt middels aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijke toestemming geeft. 

 

MELIOR neemt de bescherming van deze persoonsgegevens serieus, en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

 

De persoonsgegevens die gebeurlijk door MELIOR worden verwerkt in het kader van het verstrekken van haar juridische diensten aan de cliënt zijn de volgende: Voor- en achternaam van de (contactpersonen van de) cliënt, hun geslacht, hun adresgegevens, hun telefoonnummer en e-mailadres, hun rekeningnummer, en hun beroep/functie, alsook andere persoonsgegevens die actief verstrekt worden door de cliënt. 

 

MELIOR bewaart voormelde persoonsgegevens gedurende de volledige looptijd van het dossier van de cliënt en dus gedurende de volledige looptijd van het contract met de cliënt, alsook tot vijf jaar na het beëindigen van het dossier/contract met de cliënt. Nadien worden de persoonsgegevens enkel nog verder verwerkt indien MELIOR daartoe de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt bekwam. 

 

MELIOR verkoopt de persoonsgegevens van de cliënt nooit aan derden. 

 

De persoonsgegevens van de cliënt worden enkel aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract met de cliënt en dus voor het verstrekken van de gevraagde juridische diensten aan de cliënt, of om aan door de wet opgelegde verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld wetgeving inzake de strijd tegen het witwassen van geld). 

 

De cliënt heeft het recht zijn door MELIOR verwerkte persoonsgegevens in te zien, en ze desgevallend te corrigeren of aan te vullen. De cliënt heeft tevens het recht MELIOR te verzoeken om de stopzetting van de verdere verwerking van zijn persoonsgegevens. Zulk verzoek dient per e-mail te worden gericht aan info@meliorlaw.be. MELIOR zal binnen de termijn van één maand een gemotiveerd antwoord geven op zulk verzoek. 

 

De cliënt beschikt eveneens over het recht van gegevensoverdraagbaarheid, wat inhoudt dat de cliënt een verzoek kan richten aan MELIOR, eveneens via het e-mailadres info@meliorlaw.be om de persoonsgegevens waarover MELIOR beschikt van de cliënt in een computerbestand door te sturen naar de cliënt en/of een derde. MELIOR engageert zich om binnen de termijn van één maand deze actie uit te voeren op verzoek van de cliënt. 

 

 

 

 

[1] Alle vermelde bedragen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief btw en nog te vermeerderen met het toepasselijke btw-percentage, dat actueel 21% bedraagt. Enkel op de voorgeschoten kosten zal, onder de voorwaarden bepaald in de btw-wetgeving, geen btw aangerekend worden. Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411 – NR 78-80) van 20 november 2013 verduidelijkt en preciseert de toepasselijkheid van de btw-wetgeving op de advocatuur.